Metode rada

Metode koje koristimo u nastavi su raznovrsne i prilagođene potrebama naših polaznika. Akcenat je stavljen na upotrebu francuskog jezika u realnim okolnostima, kako bismo u potpunosti razvili komunikativne kompetencije.

Uranjanje u jezik (metoda guvernanti)

Metoda koja primenjujemo u radu sa decom je poznata kao metoda guvernanti. Ona predstavlja spontan i nesposredan način usvajanja jezika, kroz igru, pesme i ponavljenje jezičkih konstrukcija. Metoda guvernanti bila je izuzetno rasprostranjena u bogatim francuskim porodicama koje su imale guvernantu koja je bila izvorni govornik određenog jezika.

Direktna metoda (komunikativna metoda)

Direktna metoda bazira se na aktivnom učešću polaznika u procesu usvajanja stranog jezika, pri čemu usmena komunikacija ima prednost. Dakle, celokupna nastava odvija se na francuskom jeziku, bilo da je reč o govornim vežbama ili gramatičkim objašnjenjima. Ova metoda pokazala je dobre rezultate kod učenika i odraslih koji pre svega žele da usavrše usmenu komunikaciju francuskog jezika.

Kombinovana metoda

Kombinovana metoda predstavlja spoj tradicionalnog i modernog pristupa u nastavi stranih jezika. Polazimo od jednostavnog vokabulara i gramatike, uz povremena objašnjenja na maternjem jeziku, kako bismo postepeno stigli do potpunog razumevanja i izražavanja na francuskom jeziku. U okviru ove metode velika pažnja se pridaje usmenoj i pismenoj produkciji.